අඟහරු මත ගලා යන ජලය සොයාගැනේ.

Curiosity_Approaching_Mars,_Artist's_Concept

ඊයේ ඇමරිකාවේ නාසා ආයතනය එලි දැක්වූ කරුණු අනුව අඟහරු ග්‍රහයා මත ගලා යන ජලය තිබෙන බවට සාක්ෂි හමු වූ බව කියවෙනවා. වැඩිදුර අදහස් පළකරමින් ඔවුන් කියා සිටියේ, උෂ්ණ කාල සමයේදී අඟහරු මත තිබෙන අයිස් වැනි තට්ටු දියවීම මගින් ජලය ගලා යාමක් සිදුවන බව අධ්‍යයනය කල බවයි. ඒ කාල වලදී ජලය කඳු නිම්න අතරින් ගලා යන බවයි ඔවුහු පැවසුයේ.
මෙම සොයා ගැනීම, අඟහරු මත ජීවය සොයා යන ගමනේ ඉදිරි පියවරක් බවයි විද්‍යාඥයන් තවදුරටත් සඳහන් කළේ.

Share Button

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *