අරුම පුදුම යෝධ හිමබෝල රුසියාවෙන්

inside_balls_1

සයිබිරියාවේ වයඹ දෙසින් පිහිටි OB බොක්කේ රමණීය වෙරළ තීරයේ සැතපුම් 11ක් (18km) දුරට මෙම අරුම පුදුම ස්වභාවික යෝධ හිමබොල දහස් ගණනක් දක්නට තිබෙනවා. අඩි 3 ක් විශාල මෙම හිමබෝල ටෙනිස් බෝලයක හැඩයක් ගන්නවා. ආක්ටික් හා ඇන්ටාක්ටික් පර්යේෂණ ආයතනය (AARI) පවසන්නේ මෙය දුර්ලභ ස්වාභාවික සංසිද්ධියක් එනම් පාරිසරික ක්‍රියාවලියක ප්‍රතිඵලයක් අයිස්, ජලය හා සුළං හේතුකොට ගෙන යෝධ හිමබෝල නිර්මාණය වී තිබෙන බවයි.
inside_balls_4

inside_balls_2

inside_balls_3

Share Button

Add a Comment