ඉවතලන ප්ලාස්ටික් බෝතල් නැවත භාවිතා කල හැකි ආකාර 10 ක්

පානීය ජල බෝතලයක් එක්වරක් භාවිතා කර පසු ඉවත් කලයුතු බව වෛද්‍යවරුන් පවසනවා. එයත් සමඟ අද කුණු ගොඩවල්  ප්ලාස්ටික් බෝතල් වලින් බොහෝ පිරි තිබෙනවා. දිරාපත් නොවන මෙම ප්ලාස්ටික් බෝතල් ප්‍රතිචක්‍රීය කරණය කර නැවත භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. නමුත් මෙය කෙලින්ම කුණු කුඩයට නොදමා ප්‍රයෝජනවත් යමක් සිදු කිරීමට අප කවුරුත් කැමතියි. මෙලෙස ඉවත දමන ප්ලාස්ටික් බෝතල් භාවිතා කර සිදු කරන අපුරු නිර්මාණ 10 ක් ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්.

Share Button

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *