ඔබේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයට රැහැන් රහිත චාජර් (wireless charger) එකක් නිවසේ සිටම සාදාගන්න ආකාරය.

ඔබගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයට තිබෙන චාජර් එක වයර්ලස් එනම් රැහැන් රහිත චාජර් එකක් බවට පත් කරගන්නා ආකාරය මෙම වීඩියෝව නැරඹීමෙන් ඔබට දැනගැනීමට පුළුවන්. මේ සඳහා චාජර් ඇඩප්ටරයක්, ඩේටා කේබලයක්, ෆොයිල් පේපර්, වයරින් සඳහා භාවිතා කරන ටේප්, තඹ කම්බි හා කාන්දම් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙය නැරඹීමෙන් නිවසේදීම පහසුවෙන් ඔබට රැහැන් රහිත චාජර් එකක් නිපදවීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා.

Share Button

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *