කුරුලෑ නිසා ඇති වු කැළැල් නැති වීමට

how-to-get-rid-of-acne-scars-and-redness-fast-does-sun-out-pimples-help-dry-kh

1.කඩල පිටි එළකිරි සමග මිශ්රව කොට මුහුණේ අලේප කරන්න.රාත්රීව කාලයේ මෙම අලේපය තවරා පැය 1/2 පමණ සෝදා හරින්න .

2.මී පැණි සමග මුo ඇට එකට මිශ්ර කර සදා ගන්නා ලද මිශ්රකණය මුහුණේ ලප මත අලේප කරන්න.
මුo ඇට වතුරේ දමා පැලවෙන්නට යන ඒවා මෙ සදහා වඩා හොදයි .

Share Button

Add a Comment