ගිනස් පොතට ගිය පූස් රජා

අප නිවසේ සුරතලේට විවිධ සුරතලුන් ඇති කරනවා. එයින් පූසන්ට වැඩි තැනක් ලබා දෙනවා. එවැනි සුරතලෙක් පිලිබඳ වූ වාර්තාවක් අපට අසන්නට ලැබුණා. ලඟකදී සිට ගිනස් වාර්තා එක පිට එක තබමින් සත්ව ලෝකයේ අසාමාන්‍ය දැවැන්තයෝ ඉදිරියට එමින් තිබෙනවා. ලොව දිගම පූසා වාර්තාවට හිමිකම් කියන ලුඩෝ ගේ දිග සෙන්ටිමීටර 118.33 ක් වේ. 2017 ගිනස් ලෝක වාර්තා පොතට ඇතුලත්  වීමට ලුඩෝට හැකි වී තිබෙනවා.

 

Share Button

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *