දුක හිතුනොත් ඔබටත් සංවේදී හදවතක් ඇත

Share Button

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *