ප්‍රථම තාරකා විද්‍යා උපකරණය

තාරකා සහ ග්‍රහලෝක වල පිහිටීම නිවැරදිව හඳුනාගත හැකි උපකරණයක් මුල්වරට නිපදවන ලද්දේ වෘත්තියෙන් වඩුකර්මිකයෙකු වූ ඉස්ලාම් ජාතිකයෙකි. ඒ ක්‍රි.ව. 928 දීය. එම උපකරණය හඳුන්වන ලද්දේ “තරික්සුව” නමිනි. එකළ පැවති තාක්ෂණයට අනුව ඉතාමත් වැදගත් සොයාගැනීමක් වූ මෙම උපකරණය බිහිවීමත් සමඟ තාරකා විද්‍යාව විශාල වශයෙන් දියුණුවට පත්විය. රාත්‍රී අහසේ පියවි ඇසට දර්ශනය වන ආකාශ වස්තුන්ගේ පිහිටීම ඉතාමත් නිවැරදිව ගණනය කල හැකි වූ මෙම උපකරණය පුරාණ  අරාබි ජාතිකයන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද “තීරු ලිත්” සැකසීමට මඟ පෙන්වූ බව සඳහන් වේ.

41706e57dce8ec3a00f4bd7f55039fe2b994bd4e07d2ac6b4190db2862b12bcb(අන්තර් ජාලයෙන්)

 

Share Button

Add a Comment