පාසල් 3කට රග්බි තරග තහනම්

TBS42712-600x450-1

පසුගිය කාලයේ රග්බි පිටියේ හටගත් ඉතා ගැටුම්කාරී සිද්ධින් කීපයක් මුල් කර ගනිමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පාසල් තුනකට රග්බි තරග තහනමක් පනවා තිබෙනවා. ඒ මහනුවර ධර්මරාජ, මහනුවර ත්‍රිත්ව හා කොළඹ කේරි යන විදුහල් වලටයි.

පසුගියදා මහනුවර ධර්මරාජ හා ශාන්ත ජෝශප් විදුහල් අතර පැවති තරගයකදී හටගත් ගැටුම්කාරී තත්ත්වය හේතු කොට ගෙන ධර්මරාජ විදුහලේ වයස අවුරුදු 20න් පහළ රග්බි කණ්ඩායමට මාස 9ක තරග තහනමක් පනවා තිබෙනවා. මේ අතර පසුගියදා රාජකීය හා ත්‍රිත්ව විදුහල් තරග වදින බ්‍රැඩ්බි කුසලානය සදහා වූ තරගයකදී ඇති වූ ගැටුමක් හේතුවෙන් සත්කාරක ත්‍රිත්ව විදුහලේ වයස අවුරුදු 20න් පහළ රග්බි කණ්ඩායමට මාස 6ක තරග තහනමක් පනවා තිබෙන අතර කොළඹ කේරි හා පාදුක්ක සිරි පියරතන යන විදුහල් අතර පැවති තරගයකදී හටගත් ගැටුම්කාරී සිද්දියක් හේතුවෙන් මාස 6ක තරග තහනමකට යටත් වීමට සත්කාරක කේරි විදුහල් වයස අවුරුදු 20න් පහළ රග්බි කණ්ඩායමට සිදුවුණා.

Share Button

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *