පාසලේ පළමු දිනය..

බොහෝ දරුවන් පාසල් යාමට දක්වන්නේ අකමැත්තකි. නමුත් පාසල් යන පළමු දිනයේ උදැසන තියෙන උද්දාමය නැවත නිවසට එන විට බොහෝ දරුවන්ගෙන් ගිලිහෙන දෙයක්.

මෙලෙස පාසල් යාමට පෙර සහ පසු ලබාගත් ඡායාරුප කිහිපයක් මේවන විට අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වනවා. එම ඡායාරුප එකතුව පහතින්.

පාසල් යාමට පෙර..

Parents have shared the hilarious photos of their children before their first day at school

පළමු දිනයේ පාසල් අවසන් වූ පසු..

Followed by one of them after their first day

Imgur user Agitator shared a hilarious photograph of their daughter captioning it: 'Our daughter is NOT OK with going back to school'

In many of the pictures the kids start off looking optimistic

before it all ends in tears by the end of the day

Lying face down proved a popular position for returning students as it is seen adopted here

A mother shares a photograph of her son beaming at the camera while clutching a lunch box on his first day

but on his second day  he seems less enthused

This girl starts her day at school as keen as mustard

Following a long day of learning this little one looks a little dazed and confused

The first day of term sees this young girl eager to get going

but by day two it seems she has had quite enough

අයියා සමගින් නංගි පාසල් යාමට පෙර..

The parents of these siblings were likely thrilled with this adorable picture of the pair as they headed off to school

අයියා සමගින් නංගි පාසල් අවසන් වූ පසු..

But in a photo taken at dinner time looks as though the pair have lost their pizzazz

Perhaps the most famous comparison comes from Kelly O’Brien, of Canton, Ohio, whose photos of her daughter Franky Meyer following her first day went viral.

The image of her returning from school received more than one million views on Imgur

Starting the day with a smile on his face this young boy's day at school clearly took it out of him

He ends the day sprawled on the floor without his shoes

-images-Dailymail..

Share Button

Add a Comment