පැරිසියේ සිගරට්‌ කොටයක්‌ විසි කළහොත් යුරෝ 75ක දඩයක්‌

cigarette-butts

පැරිස්‌ නගරය තුළ සිගරට්‌ කොටයක්‌ විසි කළහොත් යුරෝ 75 ක දඩයක්‌ නියම කෙරේ.

සෑම වසරකම පැරිස්‌ නගරය තුළ සිගරට්‌ කොට ටොන් 350 ක්‌ එකතු වන බව පැරිසියේ නගර සභා බලධාරීහු පවසති.

මේ නිසා පරිසර දූෂණ සිදුවන බව නගරාධිපති කාර්යාලය කියා සිටී. ප්‍රංශයේ දුම්පානය කරන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව සියයට 25 කි. සිගරට්‌ කොට විනාශ වීමට වසර 12 ක්‌ ගතවන බවද නගර සභාව හෙළි කරයි. මෙයට පෙර පැරිසියේ සිගරට්‌ කොට විසිකළ අයකුට යුරෝ 35 ක දඩයක්‌ නියම විය.

Share Button

Add a Comment