පිටුපස Camera 2ක් ඇති, Headphone Jack නැති Apple iPhone 7+ එක..

Market දාන්න පෙර….

Share Button

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *