පුපුරා ගිය කොස්ගම කඳවුරේ නොදුටු පැත්ත ……

කොස්ගම සාලාව යුධ හමුදා කඳවුරේ පතොරම් ගබඩාව තුල ඊයේ (05) ඇති වූ ගින්න පැය ගණනක පරිශ්‍රමයකින් පසුව මේ වන විට මැඩ පවත්වා තිබේ. මේ වන විට කඳවුර අවට නිවෙස් විශාල ප්‍රමාණයක් මින් දැඩි හානියට පත්ව තිබෙනවා. පිපිරීමෙන් පසුව කඳවුර පහත ආකාරයට දිස් වුනි……

2  8 10 6312 1113   5  3 7 24

 

Share Button

Add a Comment