බදු නිසා මිල ගණන් වැඩි වූ මෝටර් රථ මෙන්න

home-banner-2 (1)

පසු ගිය දිනවල රේගු බදු වැඩිකිරීම නිසා මෝටර් රථවල මිල ගණන්ද විශාල ලෙස වෙනස් වී තිබෙනවා.එලෙස මිල ගණන් වෙනස් වූ මෝටර් රථවල මිල පහත පරිදිය.

FIT HYBRID 4W 1490 CC  – රුපියල් 694,000
SHUTTLE HYBRID 2015 1490 CC – රුපියල් 528,000
VEZEL HYBRID 1490 CC – රුපියල් 590,000
VEZEL HYBRID 4W 1490 CC – රුපියල් 638,000
HUSTLER HYBRID 650 CC  – රුපියල් 273,000
WAGON R HYBRID 650 CC  – රුපියල් 210,000
EVERY PETROL VAN 650CC – රුපියල් 875,000
EVERY 2015 VAN 650CC – රුපියල් 525,000
FIT HYBRID 1330 CC  – රුපියල් 463,000
SHUTTLE HYBRID 1330CC – රුපියල් 804,000
FREED HYBRID 1490 CC – රුපියල් 727,000
FIT HYBRID 1490 CC – රුපියල් 330,000
FIT HYBRID 1490 CC – රුපියල් 812,000
GRACE HYBRID 1490 CC – රුපියල් 708,000
X‐TRIAL HYBRID 1990 CC – රුපියල් 490,000
X‐TRIAL HYBRID 4WD 1990 CC – රුපියල් 490,000

Share Button

Add a Comment