මහ බැංකු අධිපති ධුරයට ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ

නව මහ බැංකු අධිපති ධුරයට ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පත් කිරීමට නියමිත බවට මහ බැංකු 
ආරංචි මාර්ග පවසයි.
index
Share Button

Add a Comment