‘මාතලන්’ නං මිත්‍රයෙක් මටත් හිටිය රත්තරං

සීරුවෙන් වමෙන් දකුණෙන්

මාරුවෙන් මාරුවට පා ගමන් යං

ආ ගමන් යන්න ගිය ‘මාතලන්’ නං

මිත්‍රයෙක් මටත් හිටිය රත්තරං

 

හිටි හැටියෙ මහ රෑට මිස් කෝල් ගහන්නං

අවදියෙන් හිටපං ! කියන්නට ඌ හපන්

සියුම් යම් යම් කාරණා ගැන ගැඹුරින් කියං

පංතියම වෙනුවෙනුයි ඌ හටන්

 

ළමයි කිති කවන්නට උපන්නම අපුච්චා

තාත්තල හංගලා ඇස් වහපු අපුච්චා

බාල සඳ කීතු කර හැඩ බැලූ අපුච්චා

නුවර පාරෙන් එන්න ආසයිද අපුච්චා

 

කෛලාසෙ වුණත් උස්සන්න හැකි තරං

හයිය හත්තිය තිබුණු කෙට්ටු පපුවෙන් අහං

මගෙ සොඳුරු මිත්‍රයෝ යුක්ති තවමත් වසං

ඉන්න වුණ එකම ‘මහ අපරාධයක්’ මචං

සීරුවෙන් වමෙන් දකුණෙන්

මාරුවෙන් මාරුවට පා ගමන් යං

කාලයෙන් කාලයට ස්වර්ගෙට යවන ලද

‘මිනිසුන්ට’ වහං වී කොළඹ යං.

 

| කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල

 

Share Button

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *