යෝධ වරල් තල්මසෙකු නොෆොර්ක් වැලි තලාවේ මියයයි.

ගැඹුරු සාගරයේ දැවැන්තයා වන නිල් තල්මසාට පමණක් දෙවෙනි වන වරල් තල්මසෙකුගේ මිය ගිය සිරුරක් Holkham ස්වභාවික රක්ෂිතයේ වෙරළ තීරයක් වන නොෆොර්ක් වෙරළේ දී දැකගන්නට ලැබී තිබෙනවා. අඩි 40 ක් පමණ දිග මෙම වරල් තල්මසාගේ සිරුර ඉවත් කිරීම එක්සත් රාජධානියේ  Cetacean Strandings විමර්ශන වැඩසටහන (CSIP) විසින් සිදු කරන අතර මෙය නැරඹීම සඳහා නොපැමිණෙන ලෙස ජනතාවට දැනුම් දී ඇති අතර සුනඛයින් තබාගැනීම තහනම් කර තිබෙනවා.

3990F80000000578-3857708-image-a-42_1477008763107

 

3990F80800000578-3857708-image-a-44_1477008829536

 

3990F81400000578-3857708-image-a-41_1477008754888

3990F80C00000578-3857708-image-a-45_1477008843178(DAILY MAIL)
Share Button

Add a Comment