ලොව විශාලතම සුනඛයන්..

සුනඛයන් යනු මිනිසාගේ හොඳම මිතුරා වෙයි. ලොව විශාලතම සුනඛ විශේෂ ගැන ඡායාරුප පෙළක් විදෙස් මාද්‍ය වාර්තාකර තිබුනා. ඒ අනුව සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට වැඩ බෙහෙවින් විශාල සුනඛයන් දැක ගත හැකි වනවා.

විශාල sheepdog වර්ගයේ සුනඛයන්-

These two old English sheepdogs can't bear to be without their owner and try to hitch a ride on his motorbike

විශාල cluddy st bernard වර්ගයේ සුනඛයන්.-

 This cuddly St Bernard clearly thinks it's a lapdog as it tries to lay across its owner on the sofa

විශාල Irish wolfhound වර්ගයේ සුනඛයන්.-

The same goes for this Irish wolfhound, who attempts to sit in a chair next to its owner

විශාල fluffy malamute වර්ගයේ සුනඛයන්.-

Despite his size, this fluffy malamute still likes to  be picked up by its owner - but with a breed which can reach a weight of up to 41kg, that's no easy task

විශාල pit bull වර්ගයේ සුනඛයන්.-

Giant pit bull Hulk is just as tall as his handler Frances Cummings as he jumps up for a hug

විශාල Bernese mountain වර්ගයේ සුනඛයන්.-

You can barely see this Bernese mountain dog's owner behind the pooch sitting on her lap

විශාල mastiff වර්ගයේ සුනඛයන්.-

After being away from her mastiff, Instagram user Celaines91 posted this photo of the dog sitting on her lap

The mastiff in this photo towers above his owner as he jumps up for a hug and lick 

-images-Dailymail

Share Button

Add a Comment