වෙනස්ම පාඩමක් ඉගැන්වූ සංගීත ගුරුවරයාට සිසුවියන් විසින් ඉගැන්වූ පාඩම……

ඉන්දියාවේ මධ්‍ය ප්‍රදේශ් හි සංගීතය ඉගැන්වීමේ නිරත ගුරුවරයකුට සිසුවියන් පිරිසක් පහරදෙන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

ඒ අදාල ගුරුවරයා විසින් එම සිසුවියන් අපයෝජනය කිරීමට උත්සහ කළ බව පවසමින්.
තමන්ට උගන්වමින් සිටින අතරතුර ඒ සම්බන්ධයෙන් අනවශ්‍ය බලපෑම් කළ බවයි ඔවුන් වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.
ඔවුන් විසින් අදාල ගුරුවරයාට මහමඟ බිම් දමා පහර දුන් අයුරු දැක්වෙන පහත වීඩියෝව නරඹන්න.

Share Button

Add a Comment