වෙලාව පැයකින් ආපස්සට කැරැකැවීම…

ඉරානය පසුගිය 20 වැනිදා සිට ඔවුන්ගේ වෙලාව පැයකින් ආපසු කැරැකැවීමට කටයුතු කළේය.
ඉදිරි මාස කිහිපයේ ඉර බැසීම ප්‍රමාද වන,නිසා එම ප්‍රමාදය වාසියට හරවා ගනිමින් රාජකාරි කටයුතු වඩාත් කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීමට ඔරලෝසුව ඉදිරියට හෝ ආපස්සට කැරැකැවීම බොහෝ රටවල සිදුවන්නකි.
ඉරාන වැසියන් පසුගිය 20 වැනිදා ඔවුන්ගේ රටවැසියන්ට දැනුම් දුන්නේ 2017 වසරේ මාර්තු 21 වැනිදා තෙක් වේලාව මෙසේ වෙනස් වන බවත්, මාර්තු 21 වැනිදායින් පසු, යළි පැයක් ඔරලෝසු කටු ඉදිරියට කැරැකැවිය යුතු බවය.
ඔරලෝසුව පැයකින් ආපස්සට කැරැකැවීම සිදුවූයේ 2007 වසරේ දී එරට පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කර ගත් පනත් කෙටුම්පතකට අනුවය.

Image result for real clock running gif

 

 

-උපුටාගනිමකි.

Share Button

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *