සිරිසේන සරම නැතුව මාට්ටු

සිරිසේන යනු හරක් හොරෙකි. මම ඊයේ රෑ වැඩ නිමවී නිවසට එනවිට දුටු දෙයින් පුදුම වුනු අතර මගේ අත්දැකීම ඔබ සැමට මෙසේ පවසමි.

ගොම්මන් වෙලේ මම එනකොට පාර දිගේ
බණ්ඩක්කා කරල වාගේ රුවක් පෙනේ
ඇසුවා මමත් කවුද ඔතන හැන්ද කොරේ
පිළිතුරු ලැබුණි කුණුහරුපින් මහට අනේ …

හරක් හොරෙකි සිරිසේනයා අපේ ගමේ
ඒ මිනිහා තමයි එතන හම්බවුනේ
සරම නැතුව හෙළු වැල්ලෙන් සිටින වෙලේ
ඔහු බනිනවා කුණුහරුපෙන් සැරට සැරේ …

කිට්ටු කරලා මම බැලුවා වෙච්ච වැඩේ
සිරිසේනයා හොර හරකෙක් දක්කා තිබේ
කුලප්පු වූ ගොන්තඩියා ඇනපු වෙලේ
ලණුව පැටලිලා සරමත් ඉරිලා තිබේ

ඉරුණු සරම ගෙන හරකා යන්ට ගියේ
වලක වැටුණු ඔහු කියවයි බයිලා පදේ
පව්කාරයෝ එක්ක මමත් යාළු නැතේ
මම ආවෙමි සිරිසේනයා තාම වලේ …

 

– ප්‍රිය වික්‍රම –

Share Button

Add a Comment