සේරුවාවිල අහසේ මතු වූ සැතපෙන බුදුරුව

අප භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට දෙවියන්,බඹුන්,මිනිසුන් නමස්කාර කරයි.භාග්‍යවත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා.

Share Button

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *