අපේ අසල්වැසි තාරකාව අපිටම සමාන ග්‍රහයෙක්
Technology
විද්‍යාඥයින්ගේ නවතම තහවුරු කිරීමට අනුව පෘථිවියට ඉතා ආසන්නයෙන්ම පිහිටා ඇති තාරකාව වන Proxima Centauri පෘථිවියට ප්‍රමාණයෙන් සමාන ග්‍රහලෝකයක් බව සොයාගෙන …